Year 1970 – 1980

 • Dr. Madho Singh (1971, ’72, ‘73)
 • Dr.Bhag Singh Siddhu (1974)
 • Dr. Bharath Shah (1975)
 • Dr. Deva Sharma (1976)
 • Ibrahim Abbas (1977)
 • Ali Adrios (1978)
 • Babu Nallamalla (1979)
 • Dr. Kumar Dongre (1980)

Year 1981 – 1999

 • Manju Gangwani
 • Urmil Jindal (1995)
 • Brij Tannan (1996)
 • Jaya Swamy (1997)
 • Uma Thotakura (1998)
 • Dr.Venkata Challa (1999)

Year 2000 – 2010

 • Gandhi Chinnadurai (2000)
 • Dr.Rajaram Baliga (2001)
 • Nishi Chatrath (2002 & 2003)
 • Shuba Mishra (2004 & 2005)
 • Anand Acharya (2005)
 • Sanjay Prakash (2006)
 • Shobha Gaddamanagu (2007)
 • Dr.Ananda Mitra (2008)
 • Madan Rangabasyam (2009)
 • Milan Arora (2010)

Year 2011 – 2023

 • Manjunath Shamanna (2011)
 • Krishna Surabhi (2012 & 2013)
 • Subba Reddy Meka (2014)
 • Aparna Shivram (2015)
 • Manish Kumar (2016)
 • Narendra Sagar (2017)
 • Aanchal Chopra (2018)
 • Sita Somara (2019-2021)
 • Manish Kumar(2022)
 • Sita Somara (2023)